خطا یا ارورتوضیحات
E4خطا در تخلیه آب
F6-8-9خطای آبگیری یا نشتی ورودی آب
F2خطای سنسور سرریز آب
F7جریان سنج
F1-3ممکن است خشکن و گرمازائی هیتر معیوب باشد