خطا یا ارور توضیحات
E4 خطا در تخلیه آب
F6-8-9 خطای آبگیری یا نشتی ورودی آب
F2 خطای سنسور سرریز آب
F7 جریان سنج
F1-3 ممکن است خشکن و گرمازائی هیتر معیوب باشد