خطا یا ارور

توضیحات

E1

خطای هیدرواستارت- آبشمار

E2

خطا در خارج شدن آب (تخلیه)

E3

هیتر المنت خشکن

E06

هیتر المنت- ترمیستور- سوئیچ ایمنی

F1

سر ریز شدن آب

F2

عدم تخلیه آب (خرابی پمپ یا گرفتگی)

F3

مسیر ورودی آب (خرابی اکوا استاپ یا برد فرمان)

F5

خطای ورودی آب (فشار کم اب یا برد دستگاه)

F6

خطای سنسور گرمائی دستگاه (خرابی برد)

F7

خطای دمای بالا دستگاه

F8

خطای گرم کردن اب(هیتر- ترمیستور- برد)

F9

خطای نقص در محل قرارگیری دستگاه- تراز نبودن

Fi

خطای سرریز شدن آب

FE

خطای برد فرمان