خطا یا ارور

توضیحات

۱-۱

گیر بودن یکی از رله ها در برد فرمان

۱-۲

خرابی نرم افزار برد فرمان

۲-۱

گیرکردن یک کلید در پنل کنترل

۲-۲

قطع ارتباط بین برد فرمان و دیسپلی

۳-۱

قطع بودن سیم یا خرابی ترمیستور

۳-۲

مدار ترمیستور اتصال کوتاه شده است

۳-۳

ایراد OWI

۴-۱

عدم وجود ارتباط بین برد فرمان و موتور شستشو

۴-۲

خطای ارتباط بین پنل فرمان و پمپ شستشو

۵-۱

درب قفل نمی شود

۵-۲

درب باز نمی شود

۶-۱

کنترل الکترونیکی و ورود اب به ماشین را تشخیص نمی دهد

۶-۲

خرابی شیربرقی ورودی آب

۶-۳

وجود کف یا هوا در پمپ آب

۶-۴

میکروسوییچ شناور باز است

۶-۶

آب ورودی خیلی سرد است

۶-۷

قطع بودن یا خرابی فلومتر

۶-۸

مشکل با شیر باز سختی گیر آب

۷-۱

المنت حرارتی کار نمی کند

۷-۲

المنت حرارتی مدام روشن است

۸-۱

تخلیه نمیکند

۸-۲

ایراد پمپ تخلیه

۹-۱

برد کنترل موقعیت دایورتر را تشخیص نمیدهد

۹-۲

دایورتر گیر کرد

۱۰-۱

مشکل الکتریکی دیسپنسر

۱۰-۲

مشکل الکتریکی موتورواکس تهویه

۱۰-۳

فن خشکن خراب است