خطا یا ارور

توضیحات

E1

خطای قفل شدن موتور دستگاه –سوختگی موتور

E2

خطای هیدرواستات-عدم آبگیری و یا آبگیری بیش از اندازه

E3

خطای سنسور دما-دمای بیش از حد آب داخل دستگاه

E4

سیستم تخلیه اب- خرابی پمپ

E6

سیستم تخلیه آب- خرابی برد