خطا یا ارور

توضیحات

F5

کافی نبودن آب( فشارکم آب ورودی)

F3

خطا در مسیر ورودی آب

F2

عدم تخلیه( آب کثیف)

F8

خطای گرم کتگرم کننده دستگاه

FI

سرریزشدن آب (نشتی دستگاه)

FE

ایراد در برد فرمان

F9

ایراد در محل نصب(تراز نبودن)

F7

بالا بودن دمای آب

F6

ایراد سنسور گرمایی