خطا یا ارور

توضیحات

I10

حجم دستگاه را پر یا کم تشخیص داده است

I20-i40-ifo

فیلتر مسدود شده است

I30

بیش از حد تا به پایین دارای آب شده است

I50

موتور را بشویئد و از آلودگی پاک کنید و مشکل تخلیه دارد

I60

مشکل از سیستم آب گرم می باشد