خطا یا ارور

توضیحات

F0

اتصالات قسمت برد- مقاومت بالای ترمیستور

F1

خطای درب- کارکردن دستگاه با درب باز

F2

خطای ورودی آب-هیدرواستارت-خرابی آبشمار

F3

خطای تخلیه و خارج شدن اب

F4

آبگیری بیش از حد

F5

هیتر المنت- سوئیچ ایمنی-گرم شدن بیش از حد

F6

هیتر خشکن و گرمازائی کار نمیکند

F7

هیتر المنت- ترمیستور-سنسور فشار

F8

موتور تاخو یا اتصالات آنها تا برد فرمان

F9

عدم تراز بودن دستگاه

۱۱۰۱

خطا در تخلیه آب دستگاه

۱۱۱۰

هیدرواستارت- خرابی آبشمار- عدم ورود آب به دستگاه

۱۰۰۰

نشتی اب- خطای سنسور سر ریز آب

۱۱۰۰

آبگیری بیش از حد

۱۰۱۱

هیتر قسمت خشکن و گرمازائی خراب است

۱۰۱۰

دمای آب ورودی بالای ۸۵ درجه است

 ۱۰۰۱

هیتر و ترمیستور-سوئیچ ایمنی المنت

۱۱۱۱

چشمک زدن چراغها یا بازکردن درب دستگاه در حین کار