خطا یا ارور

توضیحات

E01/E05

کلید قدرت ماژول از کار افتاده

E06

خرابی سوییچ در ورودی

E07

خرابی فن خشکن

E08

پمپ گرم کن سرعتش کم است

E09

گردش گرم کن از کار افتاده است

E10

هیت پمپ از کتار افتاده است

E11

مقاومت گرمایی یا سیم کشی معیوب است

E12

نیاز به حضور تکنسین می باشد

E13

دمای آب ورودی بیش از ۷۵ درجه است

E14

خطای سوییچ جریان گسل سنسور است

E15

سنسور نشتی آب

E16

کمبود آب ورودی – فشار آب

E17

سطح آب بیش از حد است

E18

سطح آب کم است

E19

نیاز به حضور تکنسین می باشد

E20

پمپ ایراد دارد

E21

گردش انسداد مسیر آب

E22

نیاز به حضور تکنسین می باشد

E23

مشکل از سیم پیچی پمپ تخلیه می باشد

E24

فیلتر تخلیه مسدود است

E25

پمپ تخلیه معیوب است

E26

نیاز به حضور تکنسین می باشد

E27

ارور کاذب- معمولا استفاده نمی شود

E28

کثیفی سنسور