خطا یا ارور

توضیحات

E2

دمای بیش از حد می باشد (خرابی برد و سیم کشی)

E4

خرابی هیدرواستات- عدم ابگیری و یا آبگیری بیش از حد

E3

خطای عدم تخلیه اب ( خرابی پمپ یا برد فرمان)

EA/E8

خطای هیدرواستات (کافی نبودن آب داخل دستگاه) خرابی برد یا هیدرواستات

E5

خطای سنسور کف (نشتی آب از کف دستگاه)

E6

خطای نشتی آب (سوختگی بوبین کف)

E7

خطای ارتباط بین برد فرمان و موتور پمپاژ

E9

خطای سوکت تایمر خراب یا گیر بودن موتور تایم تایمر