خطا یا ارور

توضیحات

F5

خطا در کافی نبودن آب (فشار کم آب)

F3

خطا در مسیر آب ورودی

F2

خطای عدم تخلیه آب کثیف

F8

خطای گرم کننده دستگاه (هیتر)

FI

خطای سرریزش شدن آب دستگاه

FE

خطای ایراد در برد فرمان

F9

خطای ایراد در محل قرارگیری (تراز نبودن)

F7

خطای بالابودن دمای دستگاه

F6

خطای ایراد در سنسور گرمایی