خطا یا ارور

توضیحات

E00

دستگاه را ریست کنید (بدون خطا)

E01

گرفتگی پمپ تخلیه (پمپ درست عمل نمیکند)

E02

خرابی المنت- رله برد- سیم کشی

E03

خرابی رله کمکی برای گرم کردن المنت

E06

خرابی سنسور محیطی

E07

خرابی سیستم خشکنزئولیت و فن خشکن

E08

خطای گرم کردن اب-افت ولتاژ- نصب ارت

E09

چک کردن مقاومت المنت- سیم کشی و رله برد

E10

خرابی در سیستم زئولیت (چک کردن سیم کشی)

E11

تویض سنسور NTC

E12

تعویض سنسور NTC

E13

دمای آب بالای ۷۵ درجه است

E14

سنسور آبشمار چک شود

E15

آبریزی کف- رفع علت آبریزی

E16

دریچه آب چک شود

E17

دریچه تامین آب چک شود

E18

برنامه متوقف می شودبا پمپاژ آب

E19

برد ایراد دارد

E20

مقادیر مقاومت پمپ گرما اشتباه است (هیت چک شود)

E21

گرفتگی هیت پمپ

E22

کثیفی یا لجن باقی مانده در پمپ

E23

خرابی کامل پمپ تخلیه

E24

مسدود شدن شلنگ خروجی آب

E25

خرابی پمپ تخلیه – نشت آب داخل پمپ تخلیه

E26

چک کردن سیم کشی- خرابی سوئیچ آبریزی کف

E27

سیم ارت چک شود-ولتاژ ۱۷۰

E28

کثیفی اکوسنسور- خرابی سنسور

E29

ولتاژ پایین برق ورودی دستگاه

E.4

خرابی ربله ایمنی المنت-خرابی هیتر زئولیت

E.5

سر ریز شدن بیش از حد آب