خطا یا ارور

توضیحات

ارور ۱

عدم آبگیری دستگاه

ارور۲

ورودی آب-خرابی هیدروستات-آبشمار-نشتی شیر آب

ارور۳

هیتر- ترمیستور-سوئیچ ایمنی

ارور۴

موتور تقسیم آب-یا مسدود بودن مسیرآب پاشما

ارور۵

گیر بودن کلیدهای دیسپلی- قفل کودک فعال است

ارور۶

سنسور کثیفی

ارور F6

ایراد خشکن