خطا یا ارور

توضیحات

DO1

مشکل آبگیری دارد

DO2

مشکل تخلیه دارد

DO3

مشکل تعمیر دارد-آب گرم نمیشود

DO4

ایراد سنسور حرارتی

DO5

جریان مصرفی پمپ گردشی اب کم است

DO6

جریان مصرفی پمپ گردشی آب خیلی زیاد است (پمپ خراب است یا مسیرپمپ گرفته است)

DO7

نشتی آب به کف دستگاه

DO8

متناوب بودن عیب شیر برقی (پمپ خراب است یا مسیر پمپ گرفته است)

D11

تست جت پمپ و فشار آن

D12

آبگیری دستگاه کامل نمی شود

D13

گرمای بیش از حد دستگاه(هیتر یکسره شده است)

D14

ابگیری- فشار پمپ آب متغیر است-سطح آب کامل نیست یا خراب است