invex - خطاهای کلی در ظرفشویی اینوکس

خطا یا ارور

توضیحات

E1

درب باز است

E2

ورودی آب

E3

خروجی آب

E4

سنسور دما

E5

سرریز شدن آب یا نشتی

E6

چکه کردن آب

E7

ارتباط بین برد فرمان و نمایشگر

E8

المنت گرمایشی

E9

سوختن المنت گرمایشی