خطا یا ارور

توضیحات

F1

آلارم سرریز شدن آب دستگاه

F2

آب اضافی داخل دستگاه تخلیه نمیشود

F3

آبگیری بیش از اندازه

F5

اب به اندازه کافی نمی باشد

F6

خطای سنسور حرارتی

F7

دمای بیش از حد داخل دستگاه

F8

خطا در گرمکن