خطا یا ارور

توضیحات

E1

قطع بودن اب

E2

طولانی بودن تایم تخلیه

E3

طولانی بودن تایم المنت

E4

بالارفتن حجم آب و سرریزشدن

E5

افت ولتاژ برقی

E6

قطعی ترموفیوز

E7

قطعی ترموفیوز یا ترموستات