خطا یا ارور

توضیحات

۰۱

دستگاه نشتی آب دارد

۰۲

اشکال در سنسور ترمیستور

۰۳

خرابی موتور شستشو

۰۴

خرابی فن بالا

۰۵

شکست دریچه/فن بالا

۰۶

خرابی فن پایین

۰۷

شکست دریچه تخلیه

۰۸

خرابی رابط کاربری (نمایشگر)

۰۹

اشکال ارتباط بین برد فرمان و نمایشگر

۱۰

خرابی رله

۱۱

خرابی دریچه تخلیه

۱۲

دریچه تخلیه موقت فعال است

۱۳

رله برد خراب است

۳۰

تناقض بین سطح  بر روی سوییچ ولتاژ الکترونیک

LOC

درب باز است