خطا یا ارور

توضیحات

E1

درب باز است

E2

ورودی آب

E3

تخلیه آب

E4

خطای دمای آب

E5

هیدروستات

E6

نشتی آب

E7

المنت یا هیتر و ترمیستور