خطا یا ارور

توضیحات

E63

به هم ریختگی برنامه برد (ریست برد)

E67

کنترل نرم افزار (برد خراب است)

E26

خرابی هیدرواستات

F00

یکی از برد ها خراب است

F12

قطع ارتباط بین برد فرمان و دیسپلی

F16

پیغام خطای درب

F17

ایراد ورودی آب(شیربرقی- هیدرواستات)

F18

خرابی پمپ تخلیه

F21

خرابی موتور

F23

خطای سوئیچ شناور کف

F26

خرابی میکروسوئیچ

F34

پیغاممیکروسوئیچ درب

F42

ذغال موتور و سوکت ها

F43

ذغال موتور- سیم کشی و سوکت ها

F57

درب قفل نمی شود

F61

درب قفل نمی شود

F64

سوکت برد ایراد دارد

F17

درب بسته نشده است