خطا یا ارور

توضیحات

I 10

خرابی سیستم ورودی آب

I 20

خرابی سیستم تخلیه آب

I 30

احتمال نشتی آب و یا خرابی هیدرواستات

I 40

خرابی هیدرواستات

I 50

خرابی هیت پمپ