خطا یا ارور

توضیحات

E1

آبگیری مشکل دارد

E3

المنت بیش از زمان تعیین شده در مدار است

E4

خطای سرریز شدن آب

E6

خطای مدار باز ترمیستور NTC

E7

خطای مدار موتاه ترمیستور NTC