خطا یا ارور

توضیحات

F6-E2

خطای آب ورودی

F6-E7-E1

خطای فشار آب کم است

F6-E3

خطای میزان آب کمی در داخل دستگاه است

F8-E1

مشکل تخلیه آب

F5

بازوی آب پاش قفل شده است