خطا یا ارور توضیحات
E1 خطای باز بودن درب
E2 خطای اب ورودی (اب کم است)
E3 خطای تخلیه آب
E4 خطای سنسور دما
E5 خطای سرریز یا نشستی آب
E6 خطای قطع برق دستگاه در حین کار
E7 خطای انتقال غیرعادی اطلاعات
E8 خطای گرم شدن بیش از حد دستگاه
E9 خطای گرم کن بدون اب (هیتر بدون آب کار میکند)