خطا یا ارورتوضیحات
E1خطای باز بودن درب
E2خطای اب ورودی (اب کم است)
E3خطای تخلیه آب
E4خطای سنسور دما
E5خطای سرریز یا نشستی آب
E6خطای قطع برق دستگاه در حین کار
E7خطای انتقال غیرعادی اطلاعات
E8خطای گرم شدن بیش از حد دستگاه
E9خطای گرم کن بدون اب (هیتر بدون آب کار میکند)