خطا یا ارورمفهوم خطاعلل احتمالی
خطای LED1+LED2درب باز استموقع کار کردن دستگاه درب باز شود
خطای LED1+LED20ورودی آبفشار کم اب ورودی یا وارد نشدن آب
خطای LED2+LED20تخلیه آبپمپ تخلیه ایراد دارد
خطای LED18+LED25سنسور دماسنسور وحسگر دما ایراد دارد
خطای LED19+LED25سرریزیا نشستی  آبدستگاه نشتی آب دارد
خطای LED1+ LED2+ LED18نشتی آبدستگاه نشتی آب  دارد
خطای LED1+LED2+LED19دمای بالاگرم شدن بیش از حد دستگاه