خطا یا ارور مفهوم خطا علل احتمالی
خطای LED1+LED2 درب باز است موقع کار کردن دستگاه درب باز شود
خطای LED1+LED20 ورودی آب فشار کم اب ورودی یا وارد نشدن آب
خطای LED2+LED20 تخلیه آب پمپ تخلیه ایراد دارد
خطای LED18+LED25 سنسور دما سنسور وحسگر دما ایراد دارد
خطای LED19+LED25 سرریزیا نشستی  آب دستگاه نشتی آب دارد
خطای LED1+ LED2+ LED18 نشتی آب دستگاه نشتی آب  دارد
خطای LED1+LED2+LED19 دمای بالا گرم شدن بیش از حد دستگاه