خطا یا ارور توضیحات
dr خطای باز بودن درب
E2 خطاب آب ورودی- فشار کم آب
E3 خطای تخلیه آب
E4 خطای تامین اب گرم
F1 خطای میزان آبگیری
F3 خطای نشتی آب
F4 خطای دمای بالای آب
F5 خطای دمای پایین آب
F6 خطای نشتی شیر برقی
F8 خطای موتور سنکرون
F9 خطای سوئیچ درب
SE خطای ارتباط بین برد نمایشگر و برد فرمان