خطا یا ارور

توضیحات

DO1

خطای شیربرقی

DO2

خطای پمپ تخلیه

DO3

خطای خشکن سازی هیتر

DO4

خطای ترمیستور

DO5

پمپ جریان کم میشود

DO6

پمپ جریان زیاد میشود

DO7

خطای نشتی آب

DO8

خطای متناوب شیر برقی

D11

خطای مبدل فشار

D12

خطای نشتی و خارج شدن آب

D13

خطای گرم شدن بیش از حد

D14

خطای ورودی و خروجی آب