خطا یا ارور

توضیحات

۴E

خطای آبگیری

۴E-1

خطای دمای آب (گرمای زیاد آب)

۵E

خطای تخلیه آب

PE

خطای دورسنج موتور

TE

خطای سنسور دما

HE-1

خطای هیتر

HE

خطای هیتر آب (دمای بیش از حد اب)

BE-2

خطای اتصالی کلیدها

BE-3

خطای ارتباطی کلیدهای لمسی

AE

خطای ارتباطی بین برد اصلی و نمایشگر

LE

خطای نشتی آب

OE

خطای سنسور و سرریز

۱E

خطای کم بودن سطح آب

۳E

خطای هیت پمپ