خطا یا ارور توضیحات
dr خطای باز بودن درب
E2 خطای ورودی آب
E3 خطای تاخیر آبگیری- فشار کم آب
E4 خطای تامین آب گرم
F1 خطای جریان سنج آب
F3 خطای نشت آب
F4 خطای دمای زیاد
F5 خطای دمای پایین
F6 خطای نشتی شیر برقی
F8 خطای موتور سنکرون
ts-to خطای ترمیستور