خطا یا ارورتوضیحات
E3خطای تخلیه آب
E2-E15-EFخطای عدم آبگیری- نشتی ورودی آب
E4-E18-ELخطای سنسور سرریز آب
E5-E8-E14-Ee-E16-EH-E17هیتر خشکن یا گرمازائی معیوب است
E12-EC-E7موتور –تاخو یا اتصالات تا برد
E6برد-گیربودن دیسپلی –قفل کودک فعال است
E9سنسور سختی آب
E10-Eaایرادبرد نمایشگر
Eiایراد رله برد یا برد فرمان