خطا یا ارور توضیحات
E3 خطای تخلیه آب
E2-E15-EF خطای عدم آبگیری- نشتی ورودی آب
E4-E18-EL خطای سنسور سرریز آب
E5-E8-E14-Ee-E16-EH-E17 هیتر خشکن یا گرمازائی معیوب است
E12-EC-E7 موتور –تاخو یا اتصالات تا برد
E6 برد-گیربودن دیسپلی –قفل کودک فعال است
E9 سنسور سختی آب
E10-Ea ایرادبرد نمایشگر
Ei ایراد رله برد یا برد فرمان