ارور یا خطا توضیحات
E3 خطای تخلیه اب
E2-E6-F2 ورودی اب-هیدروستان- خرابی آب شمار
F3 نشتی آب- خطای سنسور سر ریز آب-نشتی کف دستگاه
E4-F4-F5-TS قسمت خشک کن و گرمازائی یا هیترمعیوب است
E1-DR دستگاه موقع کار باز شده است
F1 جریان سنج یا فلوسنج
TO اتصالات برد دستگاه-مقاومت بالای ترمیستور
F8 موتور-تاخو و یا اتصالات آنها تا برد
E1 خطای بازبودن درب بیش از ۱۰دقیقه
E2 خطای تامین اب یا خرابی موتور
E4 خطای تامین آب گرم با دمای ورودی آب
E5 خرابی هیتر
E6 ایرد موتور
E7 برد ایراد دارد
E8 ممکن است موتور ایراد داشته باشد
E10 خطای شبکه ارتباطی
F2 خطای هیدروستات یا کافی نبودن آب
F4 دمای آب ورودی بالای ۸۵ درجه است