ارور یا خطاتوضیحات
E3خطای تخلیه اب
E2-E6-F2ورودی اب-هیدروستان- خرابی آب شمار
F3نشتی آب- خطای سنسور سر ریز آب-نشتی کف دستگاه
E4-F4-F5-TSقسمت خشک کن و گرمازائی یا هیترمعیوب است
E1-DRدستگاه موقع کار باز شده است
F1جریان سنج یا فلوسنج
TOاتصالات برد دستگاه-مقاومت بالای ترمیستور
F8موتور-تاخو و یا اتصالات آنها تا برد
E1خطای بازبودن درب بیش از ۱۰دقیقه
E2خطای تامین اب یا خرابی موتور
E4خطای تامین آب گرم با دمای ورودی آب
E5خرابی هیتر
E6ایرد موتور
E7برد ایراد دارد
E8ممکن است موتور ایراد داشته باشد
E10خطای شبکه ارتباطی
F2خطای هیدروستات یا کافی نبودن آب
F4دمای آب ورودی بالای ۸۵ درجه است