خطا یا ارورتوضیحات
IE-FEخطای شیربرقی
IE-EI-FEسنسور ایرگاید
OEپمپ تخلیه
TE-HEترمیستور هیتر
HE-TEهیتر
LE-CE-OEموتور شستشو
مدل های NE-DDموتور تقسیم کننده آب