خطا یا ارور توضیحات
IE-FE خطای شیربرقی
IE-EI-FE سنسور ایرگاید
OE پمپ تخلیه
TE-HE ترمیستور هیتر
HE-TE هیتر
LE-CE-OE موتور شستشو
مدل های NE-DD موتور تقسیم کننده آب