ارور یا خطا توضیحات
IE ورودی آب
EL نشتی آب-سوئیچ کف
FE آبگیری بیش از حد
TE هیتر
HE خطای هیتر
OE پمپ تخلیه
LE قفل شدن موتور
NE تقسیم کننده آب