ارور یا خطاتوضیحات
IEورودی آب
ELنشتی آب-سوئیچ کف
FEآبگیری بیش از حد
TEهیتر
HEخطای هیتر
OEپمپ تخلیه
LEقفل شدن موتور
NEتقسیم کننده آب