خطا یا ارورتوضیحات
E1ورودی آب-هیدروستارت- خرابی آبشمار
E3هیتروترمیستور
E4هیدروستات یا میکروسوئیچ آبگیری و تخلیه مداوم
E6سنسور فشار-دمای بالای ۸۵ درجه آب
E7هیتروترمیستور-سوئیچ ایمنی هیتر-هیتر خشک کن